Menü


İstatistikler

 Toplam Hit: 15985080
 Toplam Kategori: 27
 Toplam Blog: 1495
 Toplam Yorum: 1131

Blog

Okunma: 4220
Koşmaca oyunlar - çocuk oyunları -1

Hareketli oyunlar - çocuk oyunları Koşmaca oyunlar - çocuk oyunları -2

SAKLAMBAÇ OYUNU

Bir ebe seçilir. Ebe oyun alanının önceden belirlenmiş bir yerinde durur, yumulur. Burası ebenin kalesidir. Çocuklar saklanırlar. Ebe belirli bir sayıya kadar ( örneğin ona kadar ) sayar. Sayma işlemi bitince "Önümdeki, arkamdaki, sağımdaki, solumdaki sobe." Der, gözlerini açar, saklanan arkadaşlarını arar, bulmaya çalışır. Gördüğü arkadaşının adını söyleyerek kaleye döner, sobeler. Sobelenen çocuk yanar. Ebe aramak için kaleden uzaklaştığında, saklanan çocuklar ortaya çıkıp, ebeden önce kaleye ulaşarak "sobe" yapmaya çalışırlar. Bu arada, yanan ve yanmayan çocuklar ( açığa çıkmış çocuklar ), öteki arkadaşlarına yardımcı olmak için "Elma dersem çık, armut dersem çıkma." gibi sözlerle kopya verirler. Ebe kaleden uzaklaşınca "elma, elma" diye, ebe kaleye yaklaşınca "armut, armut"diye bağrışırlar.
 Ebe tarafından bulunarak yanmış olan çocuklar, oyunun bitiminde, kendi aralarında sayışarak yeni bir ebe seçerler. Oyun yeni ebeyle sürer. Bu oyunun oynanışında, isteğe göre, şöyle bir kural da uygulanabilir ; saklananlar içinden son çocuk, ebeden önce sobe yaparsa , kendinden önce sobelenmiş çocukların tümü kurtulur. Aynı ebe, yine ebe kalır, oyun yinelenir. Ebe yumulduktan sonra, 10'a kadar sayı sayabileceği gibi bu saymayı renkleri sayma, meyveleri sayma biçiminde de yapabilir. ıstenirse bu sayma, anne, baba, kardeş-ağabey, abla, teyze, dayı, hala, amca gibi aile ve akraba bireylerini sayma biçiminde de uygulanabilir.
 Ebenin sayması, öğretmen hangi konuyu pekiştirmek istiyorsa, o konuya ilişkin sözcük ve kavramlarla da yapılabilir.
 

KÖşE KAPMACA

Bu oyunu oynayacak çocukların sayısından bir eksik sayıda köşe saptanır. ( köşe yoksa, yere tebeşirle aynı sayıda daire çizilir.) Çocuklar sayışarak, aralarından bir ebe seçerler. Ebe ortada durur, öteki çocuklar köşelerine geçerler. Oyun başlayınca, çocuklar köşelerini ( yerlerini ebenin kapmasına olanak vermemeye çalışarak ) değiştirmeye çalışırlar. Bu değiştirme sırasında ebe başka bir köşeye geçmek üzere olan çocuğun yerini kapmaya çalışır. Kaparsa, yerini aldığı çocuk ebe olur. Oyun böylece sürer.
Köşe kapmaca oyununda, çocukların durdukları köşelere üniteye uygun adlar verilebilir. Adların belirlenmesini, öğretmen çocuklara yaptırır. Örneğin; Gün adları, mevsim adları, renk adları vb.

KıLıTLENME OYUNU

oyunun oynanacağı bir alan ( ya çizilerek, yada çocuklara "şuradan dışarı çıkılmayacak" denilerek ) belirlenir. Çocuklar aralarından bir ebe seçerler. Ebe kovalar, çocuklar kaçışırlar. Ebe, yaklaştığı çocuğa eliyle dokunmaya çalışır. Her çocuk ebe yaklaştığı zaman yere çömelir, iki elini başının üzerine ( parmaklarını iç içe geçirerek ) kilitler ve ağzını sıkıca kapatır. Bu devinimleri, ebe kendisine dokunmadan yapabilen çocuk kurtulur, yapamayan çocuk yanar ve ebe olur. Oyun böylece sürer.

ıPı TUTMA OYUNU

Yaklaşık 10 m. uzunluğunda, kalınca bir ip ( urgan yada halat ) bulunur. ıki ucu birleştirilerek düğümlenir, büyükçe bir halka yapılır. Oynayacak çocuklar bu ipi elleriyle tutarlar ve halka oluşturacak biçimde dururlar. Çocuklar ipin oluşturduğu halkanın içinde olurlar ve ellerini arkaya götürerek ipi tutarlar. Ayrıca, sırtlarını ipe dayayarak, ipin gergin durmasını sağlarlar.
ıçlerinden birisi ebe seçilir. Ebe halkanın ortasında bekler. ıpi tutan çocuklar, zaman zaman ipi bırakarak ( ebenin arkasından yada yanından ) ortaya doğru yürürler, ebe ipi kim bırakıyorsa o çocuğu kovalar; ona dokunmaya çalışır. Kovalanan çocuk, ebe kendisine dokunmadan ipi tekrar tutabilirse yanmaz. Dokunursa, ebe olur. Oyun böylece sürer.

BAYRAK VERME OYUNU

Üniteye uygun bir bayrak hazırlanır. ( bayrağın üzerinde hayvan, bitki, giyecek vb. bir nesne yada bir renk bulunur ) Bir ebe seçilir. Bir çocuk bayrağı alır, kaçar; ebe, bayrağı taşıyan çocuğu kovalar, ona dokunmaya çalışır. Bayraklı çocuk, ebeye yakalanmadan bayrağı bir arkadaşına vermeye çalışır; başarırsa yanmaz. Ebe bu kez, bayrağı alan öteki çocuğu kovalar. Ebe, bayraklı çocuğa dokunabilirse, ebelikten kurtulur. Dokunulan çocuk ebe olur. Oyun böylece sürer.

 KEDı ATLAMA OYUNU

Bahçede yada salonda, birbirine koşut iki çizgi çizilir. Çocuklara bunun "dere" olduğu söylenir. "Siz de kedi olacaksınız, bu dereden atlayacaksınız." denir. Çocuklar iki kümeye ayrılırlar: birinci kümeye "Kara kediler", ikincisine de "Tekir kediler" denir. Önce kara kediler, birer birer, dereyi atlayarak geçmeye çalışırlar. Atlayan kedinin ayağı, her iki taraftaki çizgilere basmamalıdır. Bir yada iki ayağı çizgiye basan kedi yanar. Sonra tekir kediler de aynı kurallarla dereden atlamaya çalışırlar Hangi kedi kümesinden daha az kişi yanarsa, oyunu o kedi kümesi kazanmış olur. Bu oyunun oynanması sırasında öğretmen, dere çizgilerinin arasındaki açıklığı, çocukların yaş durumlarına ve yeteneklerine göre saptar. Çizgileri ona göre çizer. Ayrıca, dereden atlama devinimi, önce ayaklar serbest olarak yaptırılır, sonra da iki ayak birleştirilerek yaptırılır. ıki dere çizgisinin birbirine yakınlık ölçüsü, ayakların bu durumu da göz önünde tutularak belirlenir. Oyunda yitiren kediler, kazanan kedileri alkışlar.

TOP YAKALAMACA

Çocuklar halka olur ,ayaklarını birbirine değecek şekilde açarlar bellerini büküp dizlerine koyarlar. Ebe seçilen çocuk elinde top ortada beklemektedir. Amacı topu bir arkadaşının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır.
Halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar.top atılıncaya kadar ellerini dizlerinden ayırmazlar.

TOP TOPLAMA OYUNU

Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Bir sepet içine 10-15 kadar küçük top konur. Oyun başlayıncaya kadar öğretmen topları değişik yerlere atar . Çocukların birer birer topları getirip sepetin içine koymaları gerekir.

BALIK YAKALAMACA

Öğretmenin hazırladığı mıknatıslı oltalar çocuklara verilir. Hazırlanan derenin içindeki balıklar da mıknatıslıdır. Ve oltalarla balık yakalanmaya çalışılır.

HALATA ASILMACA

Çocuklar iki gruba ayrılır.ortaya mavi poşetten göl yapılarak koyulur.öğretmen ipi her grup kendisine çeksin yönergesini verir ve göle düşmeyelim der . göle düşen grubun çocuğu grubunun en arkasına geçer. Oyun çocuklar sıkılana kadar devam eder .

KÖşE KAPMACA

Öğretmen tarafından fon kartonlarından kış yaz ilk bahar sonbahar köşeleri hazırlanır. Çocuklardan ellerine pin pon topları verilir ve öğretmen verdiği yönergelere göre ellerindeki pinpon topları belirlenen köşelere atılır. Sekip geri gelen top da tutulmaya çalışılır.

AYşE TEYZE

Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Bu ebe “Ayşe teyze” olur. Çocuklar oyun alanında dağınık halde dururlar. Çocuklardan biri ebeye yaklaşır ve;
“Ayşe teyze, bahçeye girebilir miyim?” der.
Ayşe teyze; “Ne lazım, ne alacaksın?” diye sorar.
Çocuk “elma alacağım” der.
Ayşe teyze; “kaç tane?” diye sorar.
Çocuk “10 tane” der.
Bunun üzerine bütün çocuklar elma koparıyor gibi on kere çift ayakla zıplarlar.
Oyun meyve sayısı değiştirilerek birkaç kez tekrarlanır.

 BENıMLE GELıR MıSıN?

Çocuklar oyun alanında büyük bir daire oluştururlar. Yüzleri dairenin içine dönüktür. Aralarından bir ebe seçilir. Ebe dairenin dışında dolaşırken, bir çocuğun sırtına dokunur. Ve “benimle gelir misin?” der. Sonra dairenin etrafında koşmaya, sıçramaya, sekerek gitmeye başlar. Dokunulan çocuk ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yaparak ebeyi yakalamaya çalışır. Ebeyi yakalayamazsa ve ebeye dairedeki yerini kaptırırsa o ebe olur. Oyun devam eder.

DAıRE KAPMACA

Yere çocukların sayılarından bir eksik daireler çizilir. Çocuklar arasından arasından bir ebe seçilir. Ebe çocukların arasında durur. Öğretmenin işareti ile daire içinde duran çocuklar birbiri ile yer değiştirirler, bu değişim sırasında ebe bir daire kapmaya çalışır. Açıkta kalan çocuk ebe olur,oyun tekrarlanır.

KISKANÇ TAVUKLAR

Çocuklar oyun alanında iki eşit gruba ayrılırlar. Her gruptaki çocuklar birbirlerinin bellerinden sıkıca tutarlar. Baştaki çocuk “anne tavuk” diğerleri “civciv” olurlar. Anne tavuklar karşı grubun civcivini yakalamaya çalışırlar. Koşma ve kovalama sırasında gruplar koparsa o grup başarısız sayılır.

SEKEREK YER KAPMACA

Oyun alanında çocuklar dağınık halde dururlar. Her çocuğun durduğu yer tebeşirle küçük daire çizilerek belirlenir. Bir ebe seçilir. Ve ebe ortada durur. Çocuklar kendi aralarında işaretleşerek yer değiştirirler. Yer değiştirme sekerek olur. Bu sırada ebe boş gördüğü daireyi sekerek kapmaya çalışır. Ebe kimin yerini kaparsa o çocuk ebe olur.

SAHıLE HAVUZA

Oyun alanına büyük bir daire çizilir. Çocuklar geniş aralıklarla bu
dairenin dışında sıralanır.Yüzleri daireye dönüktür.
Öğretmen önce ‘çocuklar ortada bir havuz var. Ben havuza dersem herkes
havuzun içine çift ayakla ya da tek ayakla atlayacak. Sahile dediğim zaman
çizgiye basmadan sahile sıçrayacaksınız, yani çizgi dışına
çıkacaksınız.’der. Bir kaç kez deneme yapılır.Öğretmen çocukları bazen
yanıltmak için çocuklar sahilde iken tekrar sahile , havuzda iken tekrar
havuza diyebilir.

BALON ıLE DANS

Çocuklar ikili olarak eşleşirler. ıki çocuğun arasına balon konulur. Müzik
başlanır ve eşler balonu düşürmeden dans etmeye çalışırlar. Eşler balonu
düşürsün diye komik hareketler yaparak güldürmeye çalışılır.

KARPUZLARA BASMA

Çocuklarla salonda gezintiye çıkılır, çocukların hayal etmesi sağlanır.
Çocuklara fasulye torbalarını karpuz olarak düşündürülür. Çocuklara verilen
komutla bu karpuzların üzerinden karpuzlara değmeden atlayarak tarlayı
geçmeleri gerektiği söylenir ve oyun oynanır.Çocuklar yönergeye göre
karpuzların üzerinden tek yada çift ayakla sıçrayarak atlar.

ENGEL PANKURU

Çocuklarla dışarıda gezintiye çıkılır.denge tahtasını çocukların köprü
olarak düşünülmesi istenir.Çocuklara birer tane top verilir, çocukların
ellerinde topla karşıya geçmeleri istenir.Ardından yerdeki ipin üzerinden
yine ellerinde top varken yürümeleri gerektiği söylenir.Bu sefer çocukların
topu değişik şekillerde karın, göğüs ve baş seviyesinde tutarak taşımaları
istenir.

YENGEÇ YÜRÜYÜşÜ

Çocuklarla hayvanlar üzerinde sohbet edilir. Yengeçleri bilip bilmedikleri
sorulur. Yengeçlerin özellikleri ve yürüyüş tarzları anlatılır ve öğretmen
çocuklara gösterir. Çocuklarla beraber yengeç yürüyüşü yapılır. Bu sefer
öğretmen her çocuğa bir fasulye torbası verir ve çocukların bu torbaları
karınlarının üzerine koymalarını, yengeç yürüyüşüyle bu torbaları karşıya
kadar düşürmeden taşımaları istenir. Deneme yapıldıktan sonra oyuna geçilir.Amaç 6: Büyük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif
hareketleri yapabilme.

ÇARşAFA DOLANMA

Çarşaf iki veya üçe katlanır. Karşılıklı duran iki koltuk üzerine
yerleştirilerek çocukların altından emekleyerek geçebilecekleri şekilde
ayarlanır. Böylece çocukların sırayla geçmeleri için bir tünel hazırlanır.
Oyun kuralları çocuklara anlatılır çocukların müzik eşliğinde emekleyerek
tünelden geçmeleri müzik durduğunda da tünelde kim kalırsa onun çarşafa
dolanacağı söylenir.
Müzik açılır ve çocukların tünelden sırayla geçmeleri sağlanır. Müzik birden
durdurulur ve tünelde kalan çocuk eğitimci tarafından elleri serbest
kalabilecek şekilde ve gözleri kapanacak şekilde çarşafa sarılır. Çarşafa
dolanmış çocuğun eğitimcinin seçtiği çocuklardan birisinin yüzüne dokunarak
onun kim olduğunu bilmesi istenir. Oyun benzer şekilde farklı çocukların
çarşaflara dolanmasıyla devam eder.

ÇORAP TOPAKLARI

Bu oyun için çocuklardan evlerinden eski çorapları getirmeleri istenir. Bu
çoraplardan top hazırlanacağı söylenir. Gelen çoraplar arasında en büyük
olanlar seçilir ve çoraplar topak yapılarak büyük çorapların içine
yerleştirilir ve bu şekilde çorap topakları oluşturulur. Çocukların çorap
topaklarını çeşitli hedeflere atmaları, elden ele dolaştırmaları veya
birbirlerine yuvarlamaları şeklinde oyun oynanır.

DEV MıSKET OYUNU

Bir oyuncu oyunda hazırlanan çorap topakları kullanılarak bu oyun oynana
bilir. Oyun için çorap topaklarından fazla sayıda ( her çocuğa en az 2-3
tane ) hazırlamak gerekmektedir. Misket oyunu gibi çorap topaçları yan yana
dizilir oyun çocukların yan yana dizili olan çorapları belirli bir mesafeden
başka bir çorapla vurmalarıyla oynanır. Oyunda her çocuğun sırayla çorap
topaklarını atıp dizilen çorapları vurmaları öğretmen tarafından sağlanır.
Çocuk Gelişimi ve Çocuk oyunları için Daha Fazla Dökümana ulaşmak için TIKLA


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •   # Yorum Yaz #

  isim :

  Yorum :
  (Max. 400 Karakter)

   
  Benzer 5 Konu
   Konu Bal Tarih Okunma
   Koşmaca oyunlar - çocuk oyunları -2 10/24/2009 10847
     

  Efendy Bloğa Teşekkürler